Субсидии за медицински физици

Субсидии от Фондация „Рьонтген“ за повишaване на квалификацията на млади медицински физици

Фондация „Рьонтген“ отпуска безвъзмездна финансова помощ на млади медицински физици, които желаят да участват в учебни курсове или научни форуми у нас и в чужбина.
Еднократната финансовата помощ е с размер до 500 лева и е предназначена да покрие частично разходите по заплащане на такса за правоучастие, самолетен билет или други свързани разходи.
Броят на отпусканите субсидии се определя от постъпилите мотивирани заявления, но общата сума за една година типично е до 2000 лв.

Критерии за отпускане на субсидията
1. Финансовата помощ е предназначена за медицински физици на възраст до 40 години.
2. Кандидатите трябва да работят или да са докторанти в областите Образна диагностика, Нуклеарна медицина, Лъчелечение, Радиационна защита.
3. При повече кандидати, предимство се дава на тези, които имат приет за представяне устен доклад или постер и които не са получили субсидия от друг източник. Предимство се дава на членове на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство.

Процедура

1. Кандидатът изпраща на е-мейла на Фондацията contact@roentgen-bg.org следните документи:

  • Заявление до Управителния съвет на Фондация „Рьонтген” (свободен текст), включващо мотивация защо иска да участва в научния форум или в учебния курс и информация дали е получил частично субсидиране от друг източник за това участие.
  • Професионална автобиография (CV).
  • Документ за приет за представяне доклад (постер), ако има такъв и резюме на този доклад.
  • Препоръчително писмо от пряк ръководител в институцията, в която работи кандидатът, в което се посочва ползата от участието, както и че кандидатът няма да използва субсидия от институцията.

2. В срок от един месец след получаване на заявлението Управителният съвет разглежда заявлението и взема решение за субсидиране или прави мотивиран отказ.
3. Имената на субсидираните медицински физици и форумите, в които са участвали, се обявяват на уеб-страницата на Фондация „Рьонтген“.