Ученически конкурс на тема „Измерване на радиацията в медицината“ 2013 г.

Импулсирано от успеха на конкурса от 2011 г., ръководството на Фондацията през 2013 г. обяви втори конкурс със същите адресати условия. Темата на конкурса беше „Измерване на радиацията в медицината”. В края на годината жури в състав: проф. Женя Василева, доц. Венцеслав Тодоров, гл.ас. Здравко Бучаклиев разгледа постъпилите 31 разработки, но за съжаление не намери основания да избере работи за устно представяне. Главната причина за това беше несъответствието на разработките с темата на конкурса. Допълнително авторите показваха ограничени знания не само по измерванията на радиацията, но и общо в областта на йонизиращите лъчения. Разработките потвърдиха слабостите на учениците, констатирани при първия конкурс.

Отежняващо слабите разработки е обстоятелството, че в дългия период на конкурса в НПТМ беше организирана изложба на средства за измерване на йонизиращите лъчения, която учениците можеха да посетят в продължение на половин година. Откриването на изложбата съвпадна с отпечатването в голям тираж (1100) на малка луксозна книжка (34 стр.) на същата тема, която посетителите получаваха безплатно. Разработките за конкурса показаха, че учениците не са използвали изложбата и книжката като най-полезен източник на информация.

Неуспехът на конкурса налага изводи за избора на темите и за комуникацията с участниците при бъдещи подобни дейности.