Ученически конкурс на тема "Радиацията и човекът" 2011 г.

В края на 2011 г. Фондацията обяви конкурс на тема „Радиацията и човекът” за ученици от всички класове от цялата страна, организиран със съдействието на Националния политехнически музей (НПТМ) в София. Участниците трябваше да представят анонимно разработки във формат Power Point за различни приложения на йонизиращите лъчения в живота на човека – медицина, енергетика, индустрия, селско стопанство и др., както и за въздействието на радиацията върху човека и защитата на хората.

Предварително бяха обявени критериите за оценка на разработките:

 • съответствие със зададената тема;
 • точност при описанието на явленията;
 • точно използване на термините, величините и единиците;
 • актуалност на използваните източници на информация;
 • творчески подход и оригиналност;
 • литературен стил и правопис;
 • дизайн на мултимедията.

В конкурса взеха участие повече от 100 ученици с 57 разработки. Тричленно жури в състъв: доц. Женя Василева, доц. Венцеслав Тодоров, гл. ас. Роберт Попиц разгледа внимателно разработките и въз основа на обявените критерии за оценка номинира за устно представяне следните 11 от тях, подредени условно:

Участници

Училище

Тема

Деница И. Дянкова
Николай Т. Карасъбев

ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен

Рентгенови лъчения

Симеон Б. Стойнов

няма информация

Приложения на йонизиращите лъчения в медицината

Жасмина Костадинова

СОУ „Иван Вазов”,
Вършец

Изследване на биологичното действие на рентгенови лъчения

Симон Симеонов
Цветелин Илиев

НПМГ

Радиацията и човекът

Венцислав Б. Начев

ПГКТС при ТУ-София, Правец

Позитронно-емисионна томография

Максим И. Пенев

няма информация

Радиацията и човекът

Събина Г. Георгиева

Гимназия „Васил Левски”, Ямбол

Радонът – познат и непознат

Жаклин Арнаудова
Борислав Иванов

Гимназия „Васил Левски”, Ямбол

Влияние на радиацията върху екипажа при полети на голяма височина и в космоса

Никола Димитров

ПМГ „Христо Смирненски”, Перник

Радиацията и човекът

Гергана И. Враджева

ПГ по електротехника и електроника, Пловдив

Приложения на йонизиращите лъчения в медицината

Даниел Н. Стоянов

ПГ по електротехника и електроника, Пловдив

Радиацията и човекът

Публичното устно представяне на номинираните автори се състоя в НЦРРЗ-София на 25.02.2012 г., като Фондацията пое пътните разходи на участниците от другите селища. В него участваха и колеги, както и съученици и близки на номинираните. Осемчленно жури в състав: доц. Женя Василева, доц. Венцеслав Тодоров, гл.ас. Роберт Попиц, проф. Радостина Георгиева и доц. Иванка Рупова (директор и зам. директор на НЦРРЗ), Екатерина Цекова (директор на НПТМ), Емилия Здравкова и Милка Джиджова (учители) единодушно определи наградите: първа на Жасмина Костадинова, втора – на Никола Димитров и трета – на Гергана Враджева. Журито приложи следните критерии за оценка на устното представяне:

 • коректно използване на термините, величините и единиците;
 • литературен стил и език;
 • артистичност;
 • дизайн на мултимедията;
 • продължителността на представянето до 15 минути.

Беше раздадена и „специална награда на публиката” на Симон Симеонов и Цветелин Илиев, определена чрез анонимна анкета. Наградите бяха парични (500, 300 и 100 лв, съответно за I, II, III и наградата на публиката), както и грамоти. Заключителният етап на конкурса премина в много приятна емоционална атмосфера, създавана от учениците.

Фондацията оцени високо резултатите от конкурса: голяма активност на учениците от различни селища в страната, придържане към темата, високо ниво на компютърните умения. Особено радостно е, че водещи в разработките бяха учениците, а не техните консултанти. Разработките откроиха и слабости, дължащи се главно на преподаването и на учебните помагала по физика, както и общи недостатъци на образованието в страната: липса на системност в знанията за физичните явления (напр. за радиоактивност); неточно използване на термините, величините и единиците, особено в областта на йонизиращите лъчения; фетишизиране на интернет като достоверен източник на информация; недостатъчно добър литературен стил и правопис. Озадачаващ е повишеният интерес на учениците към отрицателните явления, свързани с използването на йонизиращите лъчения – авариите в ядрените централи и атомните бомбардировки.