Дейности

За осъществяване на целите си фондацията осъществява следните дейности:

  • Организира и провежда семинари, лекционни курсове и други форми на обучение.
  • Организира работни срещи, конференции, симпозиуми и др.
  • Издава и разпространява специализирана литература.
  • Създава, издава и разпространява информационни печатни и видео материали.
  • Организира конкурси и осигурява награди, стипендии и друга финансова подкрепа за ученици, студенти, млади специалисти и учени.
  • Участва в международни и национални проекти с научна, професионална или популяризаторска цели.
  • Сътрудничи и участва в сходни български, чуждестранни и международни организации и институции.
  • Разработва и участва в програми за набиране на средства от местни, чуждестранни и международни фондове, организации, физически и юридически лица за постигане на целите на фондацията, за осигуряване и реализиране на нейната дейност, програми и проекти.
  • Провежда анкети и проучвания.
  • Поддържа уеб-сайт и форум.