Фондация „Рьонтген",
със съдействието на Националния политехнически музей,
обявява анонимен конкурс за ученически разработки на тема
„Радиацията и човекът”

Тема
В темата се влючват всички приложения на йонизиращите лъчения в живота на човека – медицина, енергетика, индустрия, селско стопанство и др., както и въздействието на радиацията върху човека и защитата на хората.

Участници
В конкурса могат да участват ученици от българските средни училища от всички класове. Приемат се самостоятелни и групови разработки.

Форма и обем на разработката
Приемат се само разработки във формата на мултимедийна презентация.
Обемът на разработката трябва да позволява нейното представяне за не повече от 15 минути.

Оценяване
Участващите в конкурса разработки предварително ще бъдат оценени по обективни показатели от компетентна комисия.
До представяне пред публиката и журито ще бъдат допуснати 10-те най-добри разработки.
Компетентно жури ще определи трите разработки, които ще получат грамота и парична награда.

Награди
Първо място - 500 лв и грамота
Второ място - 300 лв и грамота
Трето място - 100 лв и грамота
След приключване на конкурса, десетте допуснати до устно представяне разработки ще бъдат публикувани в интернет страницата на фондация „Рьонтген”.

Критерии за оценяване

Критериите за оценяване на устните представяния ще бъдат съобщени на автора/авторите на 10-те разработки, допуснати до устното им представяне.

Срок за изпращане
Разработките трябва да се изпратят до 15 декември 2011 г. в запечатан плик, съдържащ:
• разработката, записана на електронен носител (CD, DVD, флаш-памет). В нея не трябва да фигурират имената на авторите и други данни, нарушaващи анонимността на конкурса.
• отделен запечатан плик с пълни данни за авторите – имена, електронен адрес и телефон за контакт.

Адрес за изпращане
Конкурсните разработки се изпращат на адреса на фондация „Рьонтген”:
Фондация „Рьонтген”
София 1330
ПК 46
за конкурса „Радиацията и човекът”

Публично представяне
Публичното представяне ще се проведе в Националния политехнически музей през първото тримесечие на 2012 г.
   
10 януари 2011
Резултати от първия етап на конкурса
 
За участие в конкурса бяха получени 57 ученически разработки.
 
Тричленно жури в състав: доц. Женя Василева, доц. Венцеслав Тодоров, гл. ас. Роберт Попиц разгледа внимателно всички разработки
и въз основа на предварително обявените критерии за оценка номинира за устно представяне следните 11 от тях, подредени условно:
 
Участници
Училище
Тема
Деница И. Дянкова и
Николай Т. Карасъбев
ПМГ „Добри Чинтулов”, Сливен
Рентгенови лъчения
Симеон Б. Стойнов
Не е указанo
Приложения на йонизиращите лъчения в медицината
Жасмина Костадинова
СОУ „Иван Вазов”, Вършец
Изследване на биологичното действие на рентгенови лъчения
Симон Симеонов и
Цветелин Илиев
НПМГ
Радиацията и човекът
Венцислав Б . Начев
ПГКТС при ТУ-София, Правец
Позитронно-емисионна томография
Максим И. Пенев
София, училище не е указано
Радиацията и човекът
Събина Г. Георгиева
Гимназия „Васил Левски”, Ямбол
Радонът – познат и непознат
Жаклин Арнаудова и
Борислав Иванов
Гимназия „Васил Левски”, Ямбол
Влияние на радиацията върху екипажа при полети на голяма височина и в космоса
Никола Димитров
ПМГ „Христо Смирненски”, Перник
Радиацията и човекът
Гергана И . Враджева
ПГ по електротехника и електроника, Пловдив
Приложения на йонизиращите лъчения в медицината
Даниел Н. Стоянов
ПГ по електротехника и електроника, Пловдив
Радиацията и човекът
 
Публичното представяне на номинираните разработки се проведе на 25 февруари 2012 г. (събота) в София, от 13 ч. в учебната зала на Националния център по радиобиология и радиационна защита на бул. „Св. Георги Софийски” № 3 (сграда № 7 в комплекса на Военномедицинска академия).
 
25 февруари 2012 г.
Победители в конкурса „Радиацията и човекът”
Първа награда: Жасмина Костадинова - СОУ „Иван Вазов”, Вършец
Втора награда: Никола Димитров - ПМГ „Христо Смирненски”, Перник
Трета награда: Гергана Враджева - ПГ по електротехника и електроника, Пловдив
Награда на публиката: Симон Симеонов и Цветелин Илиев – НПМГ, София