Ученически конкурс на тема "Радиацията и човекът" 2011 г -->


17 март 2013 г.
Фондация „Рьонтген”,
със съдействието на Националния политехнически музей,
обявява анонимен конкурс за ученически разработки на тема
„Измерване на радиацията в медицината”

Тема
Темата на конкурса е “Измерване на радиацията в медицината”. Можете да направите обзор на използваните методи и средства за измерване на радиацията в медицината или да се спрете само на част от тях. За да се ориентирате в темата, посетете и разгледайте изложбата на същата тема, организираната от фондацията в Националния политехнически музей (до 31 май 2013 г.)

Участници
В конкурса могат да участват ученици от българските средни училища от всички класове.  Приемат се самостоятелни и групови разработки.

Форма и обем на разработката
Приемат се само разработки във формата на мултимедийна презентация. Форматът и използваният софтуерен продукт не се ограничава. Обемът на всяка разработката трябва да позволява нейното представяне за не повече от 15 минути.

Оценяване
Участващите в конкурса разработки предварително ще бъдат оценени от компетентна комисия по обективни показатели.
До представяне пред публиката и журито ще бъдат допуснати 10-те най-добри разработки.
Компетентно жури ще определи трите разработки, които ще получат грамота и парична награда.

Награди
Първо място – 500 лв и грамота
Второ място – 300 лв и грамота
Трето място – 100 лв и грамота
След приключване на конкурса,  десетте допуснати до устно представяне разработки ще бъдат публикувани в интернет страницата на фондация „Рьонтген” www.roentgen-bg.org

Критерии за оценяване

Критериите за оценяване на устните представяния ще бъдат съобщени на авторите на10-те разработки,  допуснати до устното им представяне.

Срок за изпращане
Разработките трябва да се изпратят до 30 ноември 2013 г. в запечатан плик, съдържащ:

Адрес за изпращане:
Конкурсните разработки да се изпращат на адреса на фондация „Рьонтген”:
Фондация „Рьонтген”
София 1330
ПК 46
за конкурса

Публично представяне
Публичното представяне ще се проведе в Националния политехнически музей през първото тримесечие на 2014 г.