Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел. Целите на фондацията са: